Turistička agencija Terra
Trg Republike br. 15, Podgorica
+382 20 223 723
+382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
Ugovor o putovanju


Ugovor o putovanju možete preuzeti ovdje UGOVOR O PUTOVANJU TA TERRA


UGOVOR O PUTOVANJU
 
 
 
Podgorica, dana  ___________                                                                                    Ugovor broj __/2014.
 
 
 
 
                                                           
______________________se prijavljuje za putovanje __________________sa početkom realizacije ________u trajanju od __________po cijeni aranžmana od  _______€.
 
Putnik je rođen ________,JMB_______________br. pasoša ________, datum važenja ______izdat od strane MUP-a Republike Crne Gore, broj tel._________________.
 
Uz ovu potvrdu / ugovor o putovanju, obaveza organizatora putovanja je da uruči putniku Program putovanja, Opšte uslove putovanja turističke agencije “Terra” kao i sve informacije vezane za međunarodno zdravstveno osiguranje koje agencija nudi putniku.
 
Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja Ugovora o putovanju, detaljno upozna sa Programom putovanja, kao i sa sadržinom Opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja Ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši prijavu i uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u Ugovoru, shodno odredbama Zakona o Turizmu Republike Crne Gore (od 12.10.2010.g.).
 
Putnik koji se prijavio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično), a želi da izvrši uplatu elektronskim putem u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja preko internet stranice agencije “Terra”. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Ugovor o putovanju koji će mu agencija dostaviti elektronskim putem, potpiše ga i dostavi agenciji “Terra” poštom ili elektronskim putem.
 
Strani državljani preuzimaju obavezu da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju žele da putuju i da sami obezbijede neophodnu vizu ako je ista neophodna za navedeno putovanje.
 
Potvrda od strane putnika istovremeno predstavlja Ugovor o putovanju.
 
Ovim Ugovorom o putovanju uređuju se prava i obaveze između putnika i turističke agencije “Terra” – organizatora putovanja i to:
 
-   pravo turističke agencije i putnika na naknadu troškova ako je putnik odustao od ugovora;
-   prava putnika za slučaj otkazivanja putovanja od strane agencije;
-   uslovi za izmjenu ugovorene cijene putovanja;
-  postupak, rokovi i obaveze turističke agencije u vezi sa reklamacijom putnika zbog otkaza putovanja, neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga iz programa putovanja, kao i druga prava i obaveze definisane Opštim uslovima putovanja turističke agencije “Terra”, a u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Crne Gore.
 
Turistička agencija “Terra” – organizator putovanja, dužna je da se pridržava svih odredbi ugovora o putovanju, Opštih uslova putovanja, kao i Programa putovanja. 
 
Rok za podnošenje reklamacije od strane putnika je najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.
 
Ugovor je sačinjen u dva primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.
 
Licenca Ministarstva turizma br.348.
              
          
 
 
Prijavljeni putnik                                                  MP                            Turistička agencija “Terra”
____________________                                                                                                 ____________________
 
   
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit