Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
INDIJA

Polazak: 16.01.2017.

 16 DANA
Polazak: 16.01.2017.

 Putovanje po Indiji – Indija u džepu

16 dana – Nju Delhi, Džaipur, Varkala, Varanasi – 1490eur (uključene avio karte, sve takse, smeštaj, transferi)


 
 

Polazak: 16.01.2017.

CIJENE I USLOVI:

CIJENE:

TERMIN
16.01.2017
FIRST MINUTE CIJENA
1490€
REGULARNA CIJENA
1590€
 
 

 

** U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

*First minute cijena važe za prijave do dva mjeseca pred put. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.


Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 100 € .
300€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji, najkasnije 6 nedjelja pred put. 
 
Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
 

Aranžman obuhvata:

·         Povratnu avio kartu Beograd – Delhi sa svim taksama
·         Lokalne avio karte prema planu i programu putovanja sa svim taksama
·         Smještaj na bazi noćenja u 1/2 sobama u gesthausima
·         Transfere prema planu i programu puta
·         Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 Aranžman ne obuhvata:

·         Transfer Podgorica – Beograd - Podgorica
·         Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno – istorijske spomenike
·         Vizu za Indiju (50$)
·         Međunarodno zdravstveno osiguranje
·         Individualne troškove putnika za vrijeme putovanja
 
Napomene:

Opšte napomene:

·         Turistička agencija Terra nije organizator turističkog aranžmana već predstavlja Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent.

Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
·         Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
·         Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
·         Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
·         Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
·         Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
·         Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
·         U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
·         Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
·         Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
·         U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
·         Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
·         Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
·         U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
·         Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
·         Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije
·         Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
·         Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
·         Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

·         Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
·         U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
·         Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
·         Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·         Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

·         Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
·         Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

·         Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
·         Pojedine ambasade zahtijevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
·         Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
·         Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
·         Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
·         U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

 
Gesthaus (Guest house)  je smještajni objekat tipičan za Aziju. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili tri kreveta i sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja.
 
Nju Deli (New Delhi) je glavni grad Indije. Predstavlja drugi po velicini grad po broju stanovnika u Indiji i osmi u svijetu. U njemu živi oko 22 miliona stanovnika. Grad je bogat kulturno istorijskim naslijeđem, među kojima su i neka pod zaštitom UNESCO-a, kao npr. Qutub kompleks i Humajanov grob.

Džaipur (Jaipur) je grad u državi Radžastan. Poznat je kao rozi grad, pošto je većina građevina u njemu okrečeno ružičastom bojom. Najznačajnije znamenitosti ovog grada su tvrđava Amber, Gradska plata, Džantar Mantar i Hava Mahal.

Varkala je grad na obali Arabijskog mora u saveznoj državi Kerala. Predstavlja malo, mirno mjesto pogodno za odmor i relaksaciju.

Varanasi  je najsvijetiji Hindu grad i nalazi se na rijeci Gang. U toku godine ovaj grad posjeti više od milion hodočasnika. Pored svete rijeke Gang, u gradu se nalazi i veliki broj hindu hramova, od kojih je je jedan od najznačajnijih Kaši Višvanat.

 


Plan i program puta:

1.dan:
Okupljanje na aerodromu “Nikola Tesla”. Let sa presjedanjem do Nju Delhija.

2.dan:
Dolazak u Delhi. Transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za fakultativno razgledanje grada - Old Delhi Train Station, Old Bazar, India Gate, Lotus Temple, Crvena Tvrđava. Noćenje.

3.dan:
Fakultativni izlet rano ujutru polazimo za Agru. Obilazak Tadž Mahala, lokalnog bazara u Agri i Red Fort-a, prelijepe tvrđave koja predstavlja miks indijske i mogulske kulture. Nastavak puta do Mature, rodnog mjesta Krišne. Obilazak hrama posvijećenog Krišni i povratak u Delhi. Noćenje.

4.dan:
Transfer do aerodroma. Let za Džaipur, pink grad. Radžastan u svom najboljem svijetlu. Najveća i i najšarenija država Indije. Prijestonica Radžaputa, kraljevske porodice. Mešavina tradicionalnog i modernog. Prvi dodir sa Džaipurom noću. Uživamo u bogatoj vegeterijanskoj kuhinji, sizleri, tali, sočivu i birjani, čula su nam preplavljena, zadovoljni smo i spremni za sutrašnji obilazak. Noćenje.

5.dan:
Muškarci sa brkovima uvijeni u čaršave i špicaste cipele. Žene u šarenim sarijima, sa tetovažama po cijelom tijelu i probušenim ušima i nosevima. Vrlo egzotično. Na ulici moguć sudar sa kamilom ili slonom. Fantazija Indije. Fakultativni obilazak Palate Vetrova, izgrađene tako da ljepotice iz harema mogu da gledaju ulicu, ali da njih niko ne mo
že da vidi osim očiju prebogatog Maharadže. Obilazak Jantar Mantara, čuvene vedske opservatorije iz XVII veka koja meri astrološke pojave sa većom preciznošću nego najmodernije opservatorije. Nastavak popodneva na lokalnom marketu. Kupovina lokalnih rukotvorina od kože i od raznih tkanina. Predveče provodimo u hramu majmuna sa pogledom na cio grad uz zalazak sunca. Večera u radžastanskom restoranu. Ljuti i posebni ukusi karija i izmješanih začina. Noćenje.

6.dan:
Buđenje i fakultativni obilazak Water Palace i Amber Fort. Fascinantne žute tvrđave koja je branila i štitila Radžapute od navale Mogula. Odličan miks hindu i arapske kulture. Uveče fakultativan obilazak tradicionalnog radžastanskog sela Čoki Dani. Noćenje.

7.dan: 
Slobodan dan u Džaipuru. Utvrdjivanje ukusa, boja i mirisa Radžastana. Noćenje.

8.dan:
Let do Trivanduma, i transfer do Varkale, mjesta na moru koje jako, jako podsjeća na Gou. Fantastične plaže! Bungalovi na litici iznad Arapskog mora, sjajan pogled na zalazak sunca, neverovatno jeftini riblji specijaliteti (red snaper, tuna fish, king fish, krabe, jastozi). Ajurvedske masaže i uživanje… Noćenje.

9.dan:
Slobodan dan za kupanje na plažama, fakultativni obilazak 2000 godina starog hrama boga Višnu, Janardhanaswamy Temple, koji je lociran na samim liticama, posjeta izvorima mineralne vode za koje se vjeruje da pročišćuju i telo i duh. Noćenje.

10.dan:
Fakultativni izlet do Munnar Hill Station. Gradić lociran na 1600m nadmorske visine u predivnim brdima je mjesto na kome se uzgaja najkvalitetniji čaj u Indiji. Neverovatno lijepa i plodna polja čaja. U blizini je i Eravikulam Nacionalni Park. Proteže se na 90 km2 na nadmorskoj visini od 1600m do 3000m i bukti od bogate flore i faune. Na povrataku u Varkalu obilazimo i Tomankutu (Thommankuthu) vodopade. Noćenje.

11.dan:
Slobodan dan u Varkali. Uživanje na plaži ili fakultativno jahanje slonova. Joga, meditacija, ajurvedska masaža… Noćenje.

12.dan:
Fakultativni izlet do Alepeja (Alleppeya), indijske Venecije. Sistem kanala koji se proteže kroz gustu džunglu i pored plodnih polja pirinča. Vožnja brodićima po kanalima i uživanje u ovom neobičnom svijetu gdje ljudi i dalje žive na način kao sto su to činili hiljadama godina prije, u harmoniji sa prirodom koja ih okružuju u ovoj džungli. Povratak u Varkalu. Noćenje.

13.dan:
Transfer do aerodroma i let do Varanasija. Najsvjetiji od svih Hindu gradova. Gang koji protiče je fascinantan. Ritualna kupanja, krave na svijetim gatovima hramova, sve moguće religijske sekte Indije, mnogo gurua. Insens štapići, stare građevine, veliki broj vjernika iz cijele Indije. Inidja kao na tacni. Sve se može videti i doživeti u Varanasiju. Noćenje.

14.dan:
Slobodan dan za nastavak razgledanja hramova, obilazak Ramnagar tvrdjave i Sarnata, jednog od najvažnijih mjesta za budiste. Uveče na Dašašvamet gatu prisustvujemo obrednoj ceremoniji obožavanja vatre, gdje Bramani svako veče izvode svete ceremonije uz pjesmu i muziku. Noćenje.

15.dan:
Transfer do aerodroma i let do Delhija. Slobodno vrijeme do čekiranja na let za Beograd.

16.dan: 
Let od Delhija do Beograda sa presjedanjem. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.


Vodimo vas u avanturu po najpoznatijim gradovima Indije za vreme festivala svetlosti. Od užurbanog i haotičnog glavnog grada – Nju Delhija, preko šarenog Džaipura u pustinji Radžastana, do odmora na Arapskom moru u nestvarnoj Varkali, do najsvetijeg grada Hindusa – Varanasija.
Indiju je gotovo nemoguće opisati rečima. Zemlja koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, zemlja koju svakako treba je videti i doživeti. Kaleidoskopsko putovanje koje će preopteretiti sva vaša čula i promeniti pogled na svet.
Nestvarna fuzija boja, ukusa, mirisa, zvukova i prizora-šafran, raspevani ljudi , rikše, sanskrit, prastari hramovi, joga, svileni sariji, kriket, OM, nasmejana deca, čaj od đumbira s limunom i medom, pun mesec u martu, masala začini, karavani kamila, cvet banane, ajurvedske masaže, mleko od kokosa, budistički manastiri, Šiva, oslikani slonovi, Arapsko more, Kumamela festival, sveže ceđeni sok od manga, monsuni, Bolywood, Holi festival, Indijski okean, cveće u Gangu, portugalske katrdrale, krave po ulicama, sirotinjski kvartovi, raskošne palate, pustinja, prašuma, krov sveta, peščane plaže bez kraja sve to i još mnogo neverovatnih pojava čine zemlju čuda.


 
 
Delhi – Zaprepašćenje! Dobrodošli u novi svet! Obilazak Stare železničke stanice (Old Railway Station), Starog bazara (Old Bazaar), Kapije Indije (India Gate), Lotusov hram (Lotus Temple), Crvene tvrđave (Red Fort)…Prvi dodir drugačije civilizacije, prvi kontakt sa Hindusima, prva hrana na ulicama prestonice Indije. U Agri nas čeka čuveni Tadž Mahal, prelepo zdanje od belog mermera koje je šah Džahan sagradio za svoju preminulu ženu Mumtaz Mahal. Simbol Indije, ali i večne ljubavi…
Agra je srednjevekovni grad u Indiji na obali reke Jamune. Poznat je po veličanstvenim građevinama mogulske ere, od kojih su najpoznatiji Tadž mahal i Crvena tvrđava. Tadž Mahal je vrhunsko ostvarenje mogulske arhitekture koje je Šah Džahan sagradio za svoju preminulu ženu Mumtaz Mahal. Nakon porođaja i njene smrti, šah joj je ispunio u ime ljubavi poslednju želju da joj napravi mauzolej. Kompleks je sagrađen od belog mermera sa umetnutim dragim kamenjem i predstavlja jedan od najposećenijih objekata na svetu.
 
Džaipur - Pink grad Radžastana u svom najboljem svetlu. Najveća i i najšarenija država Indije. Prestonica Radžputa, kraljevske porodice i velikih ratnika. Mešavina tradicionalnog i modernog. Uživamo u bogatoj vegeterijanskoj kuhinji, sizleri, thali, sočiva i birjani, čula su nam preplavljena i zadovoljni smo i spremamo se za obilazak.
Fakultativni obilazak  Amber Forta – fascinantne ćilibarske  tvrđave koja je branila i titila Radžapute od navale Mogula. Odličan miks hindu i arapske kulture. Posle Ambera odlazak u selo slonova gde gledamo kako se slonovi kupaju i gde avanturisti mogu iskusiti kako je biti maharadža na slonu. U povratku obilazimo  Jal Mahala (Water Palace) letnju rezidenciju Maharadža. 
Varkala -  Fantastične plaže i bungalovi na litici iznad Arapskog Mora, mesto gde  pogled puca na zalazak sunca, gde su neverovatno jeftini riblji specijaliteti – Red Snaper, Tuna Fish, King fish, krabe, jastozi itd. Tropski raj koji nas okružuje u ovoj Hindu bajci na moru. Ajurvedske masaže sa vrućim uljem i opuštanje u potpunosti.
Varanasi - najsvetiji od svih Hindu gradova. Gang protiče kroz grad i tu se vrše  ritualna kupanja, krave na svetim gatovima svetih hramova, sve moguće religijske sekte Indije, mnogo gurua i svetih baba, bacanje pepela pokojnika u Gang. Insens štapići, stare građevine, veliki broj vernika iz cele zemlje. Indija na tacni i Varanasi u kome možete očekivati sve. U Indiji se kreiraju ali i ostvaruju snovi...
 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, Trg Nezavisnosti 15, Podgorica.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.

TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
 
 

 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit